B Y T O V Ý _D Ů M, V Š E N O R Y
všechny stupně dokumentace, realizace
20
15, Autor: Ing. arch. Martin Oliva, spolupráce ing. arch. Jan Ott

Navrhovaná stavba bytového domu respektuje urbanistickou koncepci okolních domů a je umístěna do východní části řešeného území
Hmotově se jedná o dvoupodlažní stavbu s obytným podkrovím a jedním podzemním podlažím pod částí půdorysu. Na severovýchodní a jihovýchodní straně domu vzniknou uskočením plochy obytného podkroví pochozí terasy, zastřešení krovu je provedeno valbovou střechou se sklonem 22°. Půdorys stavby je ve tvaru písmene L a hlavní průčelí je orientované v ose severozápad jihovýchod v návaznosti na sousední dům.
Obvodový plášť 1.NP a 2.NP je omítaný, podzemní podlaží je obloženo kamenným obkladem, obytné podkroví je spolu se střešním pláštěm oplechováno.
.