_Studie pro IKP praha - Obchodně - bytový komplex Pražačka, Praha 2008

 O
bchodně - bytový komplex Pražačka, Praha

Obchodně - bytový komplex Pražačka bude představobvat významnou investici v daném území, a to z pohledu finančního, ale zejména urbanisticko - architektonického. V nedalekém sousedství představuje architektonicky kvalitní dominantu budova Čsl. rozhlasu, avšak to již není příspěvek současné architektury. Pro dané území při sportovišti Pražačka byla zpracována objemová studie se záměrem výstavby atraktivního komplexu zajišťujícího zejména komerční aktivity s doprovodnými bytovými a dalšími. Koncepce byla založena na principech ekologických a inteligentních provozů, vyznačujících se velice nízkou spotřebou energie a využíváním přir. fyzik. principů.

Akce: Obchodně - bytový komplex Pražačka
Objednatel: IKP Consulting Engineers, s r.o. pro Městskou část Praha 3
Autor: Veselý, Oliva (Oliva design)
Spolupráce: Ježek, Slavětínská, Servítová
Odhadované náklady (2008): 409.000.000 CZK

prvotní skicaPopis záměru: (ing.arch. Oliva)

______ Objekt je řešen ve dvou základních hmotách, které svým vzhledemdefinují svou náplň. Jedná se o část obytnou (bytové jednotky) s parterem využitým pro komerci. Druhou hlavní částí je část administrativní, která je oddělena od obytné části prosklenou hmotou schodiště. Administrativní část je dělena symetricky pro využití městské policie a zázemí areálu Pražačka s ubytovací kapacitou v horních patrech. Dělení budovy je řešeno s ohledem na orientaci k areálu. V stup do administrativy je řešen od příjezdového parkoviště pro návštěvníky. Vstupy do obytné části (byty) jsou řešeny ze zvýšené úrovně, z této úrovně je také řešen vstup pro hosty a ubytované areálu Pražačka (sportovci).

______Situačně z hlediska širších vztahů je objekt komponován tak aby svou hmotou reagoval na areál sportoviště s ohledem na kvalitní zázemí zeleně, která se nachází v bezprostřední blízkosti budovy. Záměrem je vytvoření důstojného prostoru, který jednak navazuje na stávající rekreační a sportovní plochy, dále nepopře své poslání z hlediska vybavenosti, která částečně může sloužit veřejnosti. Objekt půdorysně sepíná polozavřený prostor před budovu a vytváří příjemné zklidněné zázemí pro návštěvníky, efekt podpoří i zvýšená úroveň o cca. půl patra. Zvýšená úroveň usnadňuje řešení vjezdu do suterénních parkovacích prostor. Půdorysně tvar dokreslují tři kaskádovitě řešené vodní plochy s případnou doprovodnou zelení atd.

______Byty jsou řešeny kombinací 120m2 velkých bytů a garsoniér 40m2 velkých, z hlediska dostatečného proslunění bytů. Denní místnosti jsou umístěny do veřejné části a větší počet pokojů (ložnic, pracoven) do klidové části s výhledem na Prahu včetně balkonů. V úrovni střechy jsou řešeny další možné prostory buď komerčního využití, či pro luxusní bydlení. Samotné plochy střechy je možné řešit jako zelené, pochůzí, jako další vhodné doprovodné zázemí pro obyvatele objektu.

 

situace

 nadvori

nadvori

nadvori