BIKE AND RIDE ČERNOŠICE, PŘEDPOLÍ MOKROPESKÉHO NÁDRAŽÍ

OlivaDESIGN, In.Spira (Karel Veselý), únor 2007

Urbanistické a architektonické rešení stavby

Řešený prostor - zastávka Mokropsy,

____Řešení prostoru před zastávkou, vymezeného ulicí Zdeňka Lhoty a ulicí Říční,
Záměrem je řešení prostoru, který v současné době neodpovídá požadavkům obce.

____Zastávka Mokropsy nabízí z hlediska prostorového uspořádání vytvoření důstojného prostoru, který by ve využívání byl zastoupen funkcemi, které jsou v současné době v obci nedostačující. Jedná se především o systémy Park & Ride (P+R), tedy systém motivace rezidenta obce využít alternativní dopravu na cestě za prací. Jedná se o dopravní systém, který je založený na tom, že v bezprostřední blízkosti přepravního terminálu na okraji jádrového města nebo aglomerace jsou vybudována záchytná parkoviště, na která přijede klient svým motorovým vozidlem a odtud pokračuje veřejnou dopravou. Při využití systému musí poskytovat veřejná doprava určité výhody, které odrážejí snížení dopravní zátěže ve městě (např. možnost pokračovat veřejnou dopravou na parkovací lístek z parkoviště zařazeného do systému jako na jízdenku MHD). Mokropeské nádraží má v tomto ohledu prostorový potenciál oproti stávajícímu nádraží - zastávka Černošce, jejíž okolí je již v současné době dopravně i prostorově velmi eponován.
____
____Dále je nutné chápat železnici jako alternativní vstupní bránu do území obce a jeho okolí z hlediska pěší a cyklistické dopravy nehledě na skutečnost turistiky vzhledem k charakteru okolní krajiny a uzemí významného svým krasovým založením. Jedná se o systém Bike & Ride. Dopravní systém Bike & Ride je obdobou systému Park & Ride s tím rozdílem, že klient dosáhne přepravního terminálu cyklistickou dopravou, kde je zřízena střežená úschovna kol a klient pokračuje po zbytek cesty veřejnou dopravou. Forem úschovy kol je více včetně systému „cyclo-boxing“ specielních boxů, které jsou uzamykatelné.
V neposlední řadě je nutné zohlednit i systém Kiss & Ride. Dopravní systém Kiss & Ride je založen na tom, že vozidlo pouze na dobu potřebnou pro výstup (nástup) spolucestujících zastaví u vhodného přepravního terminálu veřejné dopravy. Nejsou tedy nutné vysokokapacitní parkovací plochy, ale pouze místa pro krátkodobé zastavení umožňující rychlý výstup potenciálního uživatele veřejné dopravy a plynulý odjezd vozidla. Hraje zde významnou roli i z hlediska školních budov nedaleko zastávky.

Řešení prostoru zastávky je ovlivněno, několika kritérii.
____- Jeho poloha je ve spádovém území škol, staré zástavby části obce Mokropsy a Černošic. Na ose mezi školními budovami a zastávkou jsou nezastavěné pozemky o rozloze 4 ha, které by mohly hrát v budoucnu obce velký význam. Je zde v plánu výstavba doplňkové vybavenosti obce ve vazbě na náměstí.
____- Z hlediska železnice se připravuje rekonstrukce trati, která může prostorově i dopravně ovlivnit a zatraktivnit tuto formu příměstské dopravy
____- Z hlediska územního plánu je dáno funkční využití ploch, z kterého vyplývá urbanistické řešení.

____Území je možno v návrhu chápat v několika částech. Jedná se o systém P+R, který je prostorově nejvýraznější a jeho situování ve vymezeném území je limitováno funkčním využitím ploch dle ÚP a vazbou na možné řešené obslužné komunikace. Dále se jedná o prostor bezprostředně před zastávkou, jako komunikační křižovatka – vazba na podchod pod tratí a jednotlivé navrhované systémy. Část rekreační doprovází hlavní funkce řešeného území a dominuje v ose podchodu pod tratí. Nabízí se zde i funkce sportovně rekreační s vazbou na nedaleké atraktivní území při břehu řeky Berounky.