_Studie pro IKP praha - bytový dům v ul. Koněvova, Praha 2010


B
YTOVÝ DŮM V UL. __K O N Ě V O V A

Spolupráce :

Ing. Školník David (IKP CE)
Ing. arch. Oliva Martin (Oliva DESIGN)
Ing. arch. Veselý Karel (in.Spira Group)
- vizualizace
Ing. Jírový Miroslav (in.Spira Group) - interiér
Ing. Hana Zapletalová (in.Spira Group)
- vizualizace

Zadání - studie vyhotovena ve 2 variantách:

- 1. "umírněná" - velikosti bytových jednotek cca 2+1, 2+kk apod.
- 2. "velkorysá" - velikosti bytových jednotek cca 4+kk, mezonetové byty apod.

__V obou variantách je využito stávajících prostor v současnosti nevyužité půdy jako plochy pro bydlení, možnost samostatných bytových jednotek popř. propojení s nižším podlažím a vytvořením mezonetových bytových jednotek. Předpokládá se, že dojde ke kompletní změně vnitřní dispozice a s tím spojeným nutným úpravám (=kompletně nové vnitřní rozvody TZB, nové systémy vytápění s lokálním umístěním plynových kotlů v jednotlivých bytových jednotkách, nové rozvody vnitřní elektroinstalace s osazením nových elektroměrů, bytových rozvaděčů atp., stávající dřevěné trámové stropy budou zesíleny ocelovými válcovanými profily atp.), stávající zůstane snad jen členění vnějších fasád s drobnými úpravami nevyhovujících částí v oblastech soklů, popř. s doplněnými drobnými prvky na fasády, které povolí památkáři. Ve variantách bude myšleno i na řešení výtahu (u velkorysé podmínkou).
1. Základní údaje :

__Stávající objekt je činžovní dům situovaný v řadové zástavbě jednotlivých domů v Praze 3 – Žižkově, Koněvova 1113/70, postavený okolo roku 1900. Objekt se nachází v památkově chráněném území, na parcele č.1969 v katastrálním území Praha Žižkov a je zapsán na LV 1636.


Popis záměru:


varianta A
prvotní záměr – kombinace středních bytů (cca 60 až 80 m2) + garsonky + kanceláře + prostory k pronajmutí atp.
„úspornější“ varianty s bytovými jednotkami (orientace jih, jihozápad) o velikostech 1+kk, 2+kk popř. 3+kk popř. variantně v kombinaci s přidruženými kancelářemi (orientace sever, severovýchod) k vybraným bytovým jednotkám a výměrou jednotlivých bytových jednotek do cca 60m2/1b.j., z čehož vyplynulo umístění 2 bytových jednotek na 1 typické podlaží;
začlenění nového objektu výtahu, který byl osazen na stávající fasádu orientovanou do prostoru dvoru;
nové podkroví je rovněž řešeno variantně

A1) stávající konstrukce krovu a využití redukované plochy pro bydlení, s možností propojení s nižším podlažím (mezonetové byty);
A2) upravená konstrukce krovu, zkvalitnění podkrovního prostoru, z části jako 2 podlažní se zvýšenou nadezdívkou a úprava střešní roviny orientované směrem do dvora (pultová střecha) popř. v kombinaci s úpravou střešní roviny orientovanou směrem do ulice (mansardová střecha) ve snaze o maximální možné využití půdorysné plochy pro bydlení;

varianta B
– prvotní záměr – luxusní byty (cca 80 až 100 m2), v kombinaci s mezonetovými byty spojením 2 nad sebou jdoucích podlaží, ideálně ovšem ne zcela nutně 4. NP + nové podkroví, návrh nového výtahu
– návrh
B1)„luxusní“ varianta s bytovými jednotkami o velikostech 3+1, 4+1 a výměrou cca nad 100m2/1b.j., z čehož vyplynulo umístění 1 bytové jednotky na 1 typické podlaží; „konzervativní“ vnitřní dispozice, začlenění prostorů pro šatny v rámci vnitřních dispozic, variantně v kombinaci dělících stěn z klasických materiálů, variantně ve stylu „otevřeného“ prostoru prostřednictvím použití netradičních materiálů pro dělící konstrukce, nepravidelné tvary a úhly těchto konstrukcí (důraz na psychiku majitelů bytových jednotek – prosvětlení interiéru včetně vstupů do bytu, netradiční oživení vnitřních prostor – netradiční prvky a doplňky interiéru zvyšující standart bydlení, vzdušnost); začlenění nového objektu výtahu (hydraulický „bezhlučný“ provoz) do vnitřní dispozice s návazností na podesty určené pro vstupy do bytových jednotek;

 


do 1. PP je umístěno doplňkové příslušenství k jednotlivým bytovým jednotkám (sklepy), částečně bytové jednotky (mezonetové) s propojením s 1. NP; v 1. NP částečně využito pro nebytové prostory (obchody), částečně pro 2 bytové jednotky (mezonetové byty) s propojením do 1. PP; nové podkroví řešeno variantně – 1 bytová jednotka v rámci redukované obytné plochy nebo 2 bytové jednotky (mezonety) s propojením s nižším podlažím (4. NP); konstrukce krovu opět variantně – stávající a s tím související redukce obytné plochy popř. upravená konstrukce krovu, zkvalitnění podkrovního prostoru, z části jako 2 podlažní se zvýšenou nadezdívkou a úpravou střešních rovin (viz. popis varianta A2))

B2) „studentské (sociální) bydlení“
doplňuje variantu studentského bydlení („startovacích bytů“, sociálního bydlení) s využitím plochy typického podlaží pro 4 buňky pro bydlení (včetně hygienických zařízení přidružených k jednotlivým obytným „buňkám), společnou kuchyňku s jídelním stolem, společné prostory chodeb se schodištěm;
do 1. PP je umístěno doplňkové příslušenství k jednotlivým bytovým buňkám (sklepy), nebytové prostory; v 1. NP částečně využito pro nebytové prostory (obchod), částečně prostory určené pro zajištění provozu bydlení (recepce, kancelář, hygienické zařízení apod.), snídaňová jídelna;
začlenění nového objektu výtahu (hydraulický „bezhlučný“ provoz) do vnitřní dispozice s návazností na podesty určené pro vstupy do „obytných buněk a kuchyní; konstrukce krovu opět variantně – stávající a s tím související redukce obytné plochy popř. upravená konstrukce krovu, zkvalitnění podkrovního prostoru zvýšenou nadezdívkou a úpravou střešních rovin (viz. popis varianta A2))
– závěr – zástupci objednatele (Ing. Tomolya, Ing. Žák) po debatě rozhodli dopracovat variantu B1) s uvedením varianty B2) jako doplňkového možného využití bytového domu pro „sociální“ (studentské) bydlení

V obou variantách jsou zohledněny prvotní požadavky objednatele:
– maximálním využití stávající obytné plochy
– podzemní podlaží využít pro – sklepy, příslušenství k byt. jednotkám (jako jsou kočárkárna, kolna atd.), vinotéka, fitness centrum apod. za současné konzultace se zástupci objednatele s nadhledem pro možné reálné využití do budoucna
– začlenění výtahu – variantně – umístění do dvorní části (v přímém kontaktu s fasádou) popř. začlenění do vnitřní dispozice

Hlavním předmětem (záměrem) tohoto stupně projektové dokumentace (studie ve variantách) je prezentace možných dispozičních a technických řešení v souvislosti s možným rozdílným investičním záměrem obce (investora) v čase (různé kombinace velikostí a počtu bytových jednotek popř. s doplněním o kanceláře, ve snaze o flexibilní zaměření do budoucna na různý možný okruh zájemců o bydlení)