S T A V E B N Í- Ú P R A V Y - H U S I T S K Á č . p . 4 2, STUDIE, INVESTOR - SUDOP Real a.s., 2019-2022

Studie, předjednání s památkovým ústavem: Ing.arch. Martin Oliva, Ing.arch. Jan Ott, atelier Ing. arch. Ladislav Oliva
Projekt pro stavební povolení+realizační dokumentace: Atelier4
Interiér : Ing.arch. Martin Oliva, Ing.arch. Zuzana Strouhalová
mobiliář - Unijazz: Unijazz + arch.Zdeněk Fikar
Výplně, pavlač, recepce: Ing. arch. Ester Miluničová
(MK architekti)

Účel užívání stavby
Po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit pro kulturní aktivity. Řešený prostor se skládá ze tří částí: Unijazz, divadlo Ponec a galerie.
Spolek Unijazz sdružuje zájemce o hudbu nejrůznějších žánrů v návaznosti na další kulturní aktivity. Navrhované prostory Unijazzu obsahují čítárnu a přednáškový sál včetně administrativního a sociálního zázemí.
Prostory pro divadlo Ponec obsahují taneční sál, který bude sloužit jako zkušební sál a k pořádání tanečních workshopů. Navrhované prostory dále obsahují administrativní zázemí z. ú. Tanec Praha a sociální zázemí.
Prostory galerie obsahují výstavní prostor, přednáškový sál a nezbytné administrativní a sociální zázemí. Galerie bude sloužit pro pořádání výstav určených k návštěvě veřejností.

Architektonické řešení

Architektonicky návrh přistupuje k objektu s respektem k jeho historii. Navrhované stavební úpravy se odehrávají výrazněji v západní části objektu. Jedná se o objekt bývalého hostince, který prošel mnoha stavebními úpravami a sloužil mnoha účelům. V poslední etapě jeho stavebních úprav došlo k odbourání cca. 1/3 plochy v partii západního štítu včetně části dispozice z důvodu výstavby železničního přemostění. Objekt bývalého hostince tak přišel o své komunikační prostory včetně hl. vstupu a celkově se tak nachází ve stavu bez uceleného dispozičního uspořádání.

Stavební řešení

1. Západní část (objekt bývalého hostince)
Přízemí

V tomto prostoru je plánováno otevření dispozice, tzn. propojení místností č. 1.18 až 1.22. Původně se jednalo o jednotraktový objekt. Dispoziční návrh tuto skutečnost zohledňuje a sjednocený prostor čítárny Unijazzu navozuje dojem bývalého hostince. Navrhujeme obnovit klenební oblouk, který tak opticky oddělí samotný prostor čítárny od prostoru baru. Návrh odstraňuje příčnou stěnu mezi prostory m. č. 1.18 a 1.19/21. Jako její připomínka zůstane rám podél obvodových stěn a pod stropem. Do prostoru čítárny a pod klenební oblouk jsou navrženy sloupy v podélné ose místnosti, pod klenebním obloukem bude komínový průduch nahrazen zděným sloupem. Sloupy podepřou stropní konstrukci v jejím středu z důvodu provozu v patře, který by měl sloužit jako prostor taneční zkušebny (je také uvažováno případné využití ocel. sloupů - podobný princip litinových sloupů je použit v objektu v ulici Trocnovská 1, tento objekt působí velmi podobným dojmem jako námi řešený objekt, nutno prověřit návrh statikem na základě stavebnětechnického průzkumu).
Patro
Další větší dispoziční úpravy jsou navrženy opět do prostoru v bývalém objektu hostince v prvním patře. Zde navrhujeme dispozici vyčistit od příčkového dělení a vytvořili tak opět ucelený prostor, který bude sloužit jako taneční zkušebna. Jak v tomto prostoru, tak i v přízemí by záměr vyžadoval odstranění komínového průduchu, který navíc v přízemí narušuje klenební pas.
Mezi místnostmi č. 133B a 135A navrhujeme z dispozičních důvodů probourat v nosném zdivu nový průchod. Finální poloha bude určena až dle stavebně technického průzkumu, pokud se potvrdí zazděný průchod v klenebním poli, bude využit pro toto plánované propojení.
Stropní konstrukce mezi navrhovaným tanečním sálem a podkrovím je dle sond ve špatném stavu a strop je staticky neúnosný (bude doloženo v dalším stupni dokumentace ve formě stavebně technického průzkumu). Vytvoření nové stropní konstrukce by bylo z historického hlediska bez významné hodnoty. Navrhujeme proto otevření krovu a přiznání Ránkova krovu v rámci plných vazeb do prostoru budoucího tanečního sálu a zároveň tak zvýšíme jeho podchozí výšku.
Krov
Krov je dle konzultace se statikem v případě jeho přiznání do prostoru vhodné zesílit. Rádi bychom zvolili nadkrokevní izolaci s tím, že plné vazby by do prostoru byly přiznány a samotné krokve by se již nacházely nad záklopem. V této úrovni (nad záklopem) by se odehrálo zesílení a zateplení krovů i s ohledem na posílení zvukoizolačních vlastností střešního pláště.

2. Východní část (objekt bývalého hotelu)
Podzemí

V místnostech č. 0.05 a 0.06 bude konstrukce nového schodiště včetně výtahu.
Přízemí
V místnostech č.1.15/16, kde je již narušená stropní konstrukce stávající výtahovou šachtou procházející do suterénu, navrhujeme nový schodišťový prostor včetně výtahu, který propojuje suterén, přízemí i patro a umožňuje bezbariérový přístup. Do tohoto prostoru navrhujeme využít stávajícího zásobovacího otvoru v uliční fasádě jako bezbariérového vstupu do objektu.
V místnosti č. 1.15 dále navrhujeme zbourat z dispozičních důvodů komínové těleso.
V objektu navrhujeme obnovení hlavního centrálního průchodu, tedy zrušení výtahové šachty a scelení tohoto vstupního prostoru s možnou přímou vazbou na dvůr objektu.
Dále navrhujeme odstranění části přístavby prostoru m. č. 1.35 a 1.36 a jeho nahrazení lehkou ocelovou prosklenou konstrukcí, která by sloužila jako další vstup.
Patro
V místnosti č. 134 bude konstrukce nového schodiště včetně výtahu.
Střecha
Ve střešní rovině bychom rádi měli možnost obnovit vikýřová okna tak, jak jsou zachycena na dobové fotografii – viz. SHP.

Fasáda
Z hlediska vnější obálky objektu by se jednalo především o jižní průčelí, kde navrhujeme navrácení původní podoby klenebních nik nesoucích pavlač, tedy jejich obnovu a odstranění pozdějších konstrukcí mříží, přizdívek či luxferových výplní. Obnovíme i některé původní vstupy. V místě hlavního vstupu do Unijazzu navrhujeme v nice u místnosti č. 1.15 vytvoření zádveří z lehké ocelové prosklené konstrukce. Otázkou jsou niky u místností č. 1.19 a 1.21 kde není zřejmý důvod vyzdění dělících stěn ve středu klenby, ale pokud statické posouzení prokáže možnost odstranění, tak tyto niky také vrátíme do původního stavu. V místě průjezdu m. č. 1.01 navrhujeme osazení nového většího dveřního otvoru.
V Patře jižního průčelí navrhujeme kompletní obnovení pavlače.
V severním průčelí navrhujeme nový vstup do objektu v místě stávajícího zásobovacího dveřního otvoru. Úroveň chodníku zde výškově navazuje na navrhovanou výšku mezipodesty nového schodiště.

Dispoziční a provozní řešení

Objekt se skládá ze dvou hlavních částí.
Východní část tvoří objekt s hlavním vstupem v centru dispozice z ulice Husitská. Z průchodu obnovujeme reprezentativní vstup na dvůr, který by mohl v budoucnosti navazovat na stávající pěší propustek se schodištěm navazujícím na pěší komunikaci vzniklou po odstranění železniční trati. Do přízemí západní části jsou situovány prostory galerie. Hlavní výstavní prostor, přednáškový sál, sklad, kanceláře, sociální zázemí pro návštěvníky a sociální zázemí pro personál. Ze dvora navrhujeme v přízemí samostatný vstup do zázemí pro zaměstnance galerie. Východní část obsahuje dvě stávající schodiště do suterénu a 2.NP. Prostory v suterénu a ve 2.NP východní části nejsou předmětem této dokumentace.
V prostoru východní části u dělící zdi od západního objektu navrhujeme nový schodišťový prostor včetně výtahu, který propojuje suterén, přízemí i patro a umožňuje bezbariérový přístup. Vstup na mezipodestu schodiště je z ulice Husitská
Do přízemí západní části a přilehlé východní části jsou umístěny prostory spolku Unijazz. Přístup do hlavní chodby je z nově navrženého schodišťového prostoru a také přes zádveří vstupem ze dvora. Do západní části je umístěn hlavní prostor čítárny Unijazz, který má dva přímé výstupy na dvůr. Součástí čítárny je bar a navazující prostory skladů s přímým vstupem pro zásobování v západním průčelí. Do východní části je umístěn přednáškový sál, archiv čítárny, kanceláře a sociální zázemí včetně WC pro handicapované.
Do patra západní části a přilehlé východní části jsou situovány prostory z. ú. Tanec Praha. Přístup na hlavní chodbu je z nově navrženého schodišťového prostoru a také přes pavlač propojenou se stávajícím venkovním schodištěm. Hlavní prostor západní části (taneční sál) je přístupný nově navrženým průchodem v nosném zdivu přes prostor klubovny. Z klubovny jsou vstupy do šaten s WC a sprchovým koutem oddělené pro muže a ženy. Z chodby je vstup do koupelny s WC pro handicapované. Do východní části jsou umístěny průchozí kanceláře. Řešená dispozice končí chodbou vedoucí na pavlač, ze které jsou vstupy do WC pro zaměstnance, kuchyňky a úklidové místnosti. Navazující prostory 2.NP východní části nejsou předmětem této dokumentace

F o t o d o k u m e n t a c e - výchozí stav

F o t o d o k u m e n t a c e - prostory navrhovaného sálu pro UNIJAZZ

Krenovka - původní stav 001 Krenovka - původní stav 002 Krenovka - původní stav 003 Krenovka - původní stav 004 Krenovka - původní stav 005 Krenovka - původní stav 006 Krenovka - původní stav 007 Krenovka - původní stav 008 Krenovka - původní stav 009 Krenovka - původní stav 010

F o t o d o k u m e n t a c e - prostory navrhovaného sálu pro UNIJAZZ - realizace

výkresová část SHP - suterén (zpracoval ZIP o.p.s.)

výkresová část SHP - Přízemí 1.NP (zpracoval ZIP o.p.s.)

F o t o d o k u m e n t a c e - prostory navrhovaného tanečního sálu pro Tanec Praha

Krenovka - původní stav 011 Krenovka - původní stav 012 Krenovka - původní stav 013 Krenovka - původní stav 014 Krenovka - původní stav 015

F o t o d o k u m e n t a c e - prostory navrhovaného tanečního sálu pro Tanec Praha - realizace

výkresová část SHP - Patro 2.NP(zpracoval ZIP o.p.s.)

výkresová část SHP - Patro 2.NP (zpracoval ZIP o.p.s.)

F o t o d o k u m e n t a c e - prostory navrhovaného tanečního sálu pro Tanec Praha - krov, pavlač

Krenovka - původní stav 016 Krenovka - původní stav 017 Krenovka - původní stav 018 Krenovka - původní stav 019 Krenovka - původní stav 020 Krenovka - původní stav 021 Krenovka - původní stav 022 Krenovka - původní stav 023 Krenovka - původní stav 024 Krenovka - původní stav 025

F o t o d o k u m e n t a c e - prostory navrhovaného tanečního sálu pro Tanec Praha - krov, pavlač - realizace

.

F o t o d o k u m e n t a c e - vstupní prostory a budoucí recepce, suterénní prostory

Krenovka - původní stav 026 Krenovka - původní stav 027 Krenovka - původní stav 028 Krenovka - původní stav 029 Krenovka - původní stav 030 Krenovka - původní stav 031 Krenovka - původní stav 032 Krenovka - původní stav 033 Krenovka - původní stav 034 Krenovka - původní stav 035 Krenovka - původní stav 036 Krenovka - původní stav 037 Krenovka - původní stav 038 Krenovka - původní stav 039 Krenovka - původní stav 040

F o t o d o k u m e n t a c e - vstupní prostory a budoucí recepce, suterénní prostory - realizace

F o t o d o k u m e n t a c e - pavlač a dvůr

Krenovka - původní stav 041 Krenovka - původní stav 042 Krenovka - stavba 01 Krenovka - stavba 02

Návrh povrchů a barevnosti - stavba (spolupráce Zuzka Strouhalova)

F o t o d o k u m e n t a c e - realizace stavby

Krenovka - stavba 03 Krenovka - stavba 04 Krenovka - stavba 05 Krenovka - stavba 06 Krenovka - stavba 07 Krenovka - stavba 08 Krenovka - stavba 09 Krenovka - stavba 10 Krenovka - stavba 11 Krenovka - stavba 12 Krenovka - stavba 13 Krenovka - stavba 14 Krenovka - stavba 15 Krenovka - stavba 16 Krenovka - stavba 17 Krenovka - stavba 18 Krenovka - stavba 19 Krenovka - stavba 20 Krenovka - stavba 21 Krenovka - stavba 22 Krenovka - stavba 23 Krenovka - stavba 24 Krenovka - stavba 25 Krenovka - stavba 26 Krenovka - stavba 27 Krenovka - stavba 28 Krenovka - stavba 29 Krenovka - stavba 30 Krenovka - stavba 31 Krenovka - stavba 32 Krenovka - stavba 33 Krenovka - stavba 34 Krenovka - stavba 35 Krenovka - stavba 36 Krenovka - stavba 37 Krenovka - stavba 38 Krenovka - stavba 39 Krenovka - stavba 40 Krenovka - stavba 41 Krenovka - stavba 42 Krenovka - stavba 43 Krenovka - stavba 44 Krenovka - stavba 45 Krenovka - stavba 46 Krenovka - stavba 47 Krenovka - stavba 48 Krenovka - stavba 49 Krenovka - stavba 50 Krenovka - stavba 51 Krenovka - stavba 52 Krenovka - stavba 53 Krenovka - stavba 54 Krenovka - stavba 55 Krenovka - stavba 56 Krenovka - stavba 57

F o t o d o k u m e n t a c e - zahájení provozu

Krenovka - realizace 01 Krenovka - realizace 02 Krenovka - realizace 03 Krenovka - realizace 04 Krenovka - realizace 05 Krenovka - realizace 06 Krenovka - realizace 07 Krenovka - realizace 08 Krenovka - realizace 09 Krenovka - realizace 10 Krenovka - realizace 11 Krenovka - realizace 12 Krenovka - realizace 13 Krenovka - realizace 14 Krenovka - realizace 15 Krenovka - realizace 16 Krenovka - realizace 17 Krenovka - realizace 18 Krenovka - realizace 19 Krenovka - realizace 20 Krenovka - realizace 21 Krenovka - realizace 22 Krenovka - realizace 23 Krenovka - realizace 24 Krenovka - realizace 25 Krenovka - realizace 26 Krenovka - realizace 27 Krenovka - realizace 28 Krenovka - realizace 29 Krenovka - realizace 30 Krenovka - realizace 31 Krenovka - realizace 32 Krenovka - realizace 33 Krenovka - realizace 34 Krenovka - realizace 35 Krenovka - realizace 36 Krenovka - realizace 37 Krenovka - realizace 38 Krenovka - realizace 39 Krenovka - realizace 40 Krenovka - realizace 41 Krenovka - realizace 42 Krenovka - realizace 43 Krenovka - realizace 44 Krenovka - realizace 45 Krenovka - zahajeni 01 Krenovka - zahajeni 02 Krenovka - zahajeni 03 Krenovka - zahajeni 04 Krenovka - zahajeni 05 Krenovka - zahajeni 06 Krenovka - zahajeni 07 Krenovka - zahajeni 08 Krenovka - zahajeni 09 Krenovka - zahajeni 10 Krenovka - zahajeni 11 Krenovka - zahajeni 12 Krenovka - zahajeni 13 Krenovka - zahajeni 14 Krenovka - zahajeni 15 Krenovka - zahajeni 16 Krenovka - zahajeni 17 Krenovka - zahajeni 18 Krenovka - zahajeni 19 Krenovka - zahajeni 20 Krenovka - zahajeni 21 Krenovka - zahajeni 22 Krenovka - zahajeni 23 Krenovka - zahajeni 24 Krenovka - zahajeni 25 Krenovka - zahajeni 26 Krenovka - zahajeni 27 Krenovka - zahajeni 28 Krenovka - zahajeni 29 Krenovka - zahajeni 30 Krenovka - zahajeni 31 Krenovka - zahajeni 32

F o t o d o k u m e n t a c e - natáčení ČT

Krenovka - ČT 01 Krenovka - ČT 02 Krenovka - ČT 03 Krenovka - ČT 04 Krenovka - ČT 05 Krenovka - ČT 06 Krenovka - ČT 07 lightbox generator by VisualLightBox.com v5.4