S TAVEBNÍ ÚPRAVY STODOLY - A VENKOVNÍ ÚPRAVY DVORA - B r o d c e , 2 0 1 9 - Studie, DSP
spolupráce, Ing.arch. Jan Ott

Architektonické řešení

Stávající objekt stodoly je tvořen obvodovým zdivem s pilíři nesoucími krov. Konstrukci krovu tvoří ležatá stolice s vaznými trámy. Vrata posuvná zavěšená na kolejnicích. Krytina tašková. Objekt obsahuje vstupní schodišťovou partii, která není dispozičně se stodolou propojena. Schodiště slouží jako přístup do podkrovní části sousedního objektu. Přízemní část stodoly je v návrhu řešena jako prostor pro společenské události, obsahuje samotný volný prostor, který umožní různé akce. V tomto prostoru je uvažováno umístění barokních soch v úrovni parapetů nově navržených úzkých svislých oken, které umožní i průhled na sochy z exteriéru a v interiéru zvýrazní plasticitu. Vstup do stodoly vraty je zachován, původní vstup do schodišťového prostoru je zmenšen a navazuje na komunikační část prostoru. Je zde umístěno schodiště do krovu a zároveň vstup do sousedního objektu nově vytvořeným otvorem ve štítovém zdivu, kde má svou kancelář starosta obce. Schodišťový prostor v přízemní partii umožňuje vytvořit úložné prostory, je také uvažována možnost vytvoření příčky, která by oddělovala hlavní prostor stodoly od vstupní chodby. Schodiště umístěné v prostoru stodoly překonává dvě výšky. První úroveň navazuje na stávající otvor se vstupními dveřmi do půdního prostoru sousedního objektu a druhá úroveň navazuje na nově vytvořený prostor v krovu. Půdní prostor sousedního objektu a nově vytvořený prostor v krovu stodoly bude sloužit pro památkové předměty obce Brodce, listiny ve vitrínách apod. Nově vytvořený prostor krovu vyžaduje statické ztužení konstrukce, které je řešeno nosnými zdvojenými šikminami, které jsou prokotvené se stávajícími nosnými dřevěnými sloupy podpírající vazné trámy. Šikminy podpírají vazné trámy blíže středu rozponu a posilují tak únosnost vazných trámů coby konstrukce budoucí podlahy. Ve střední partii nové podlahy v krovu je navržen zkosený otvor formou galerie, který se rozšiřuje směrem k východnímu štítu stodoly a umožňuje tak průhled na dění v přízemí při různých akcích. Venkovní prostor dvora je dořešen zpevněnými plochami a zelení. Při sousedním objektu č.p. 58 je navržena nezastřešená pergola, která umožní při vhodném počasí konat různé akce i ve dvoře. Její poloha je volena tak aby vyplnila prázdný prostor neřešené fasády sousedního objektu a rozčlenila tak tuto velkou plochu. V zahradě v návaznosti na pergolu je vytvořeno zákoutí lemované keřovou zelení, které by mohlo sloužit pro slavnostní fotografie, např. při stavebních obřadech apod.
.Výkresová část - zaměření a studie